For at kunne leje en bådplads i Marstal og Ærøskøbing havne skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis bådejeren ikke benytter den lejede plads til den indregistrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson opsiges lejeaftalen. 

Opsigelse af en lejet bådplads skal ske skriftligt til havnekontoret inden den 1. april.

Bådpladslejen gælder for et år af gangen fra den 1. april til den 31. marts året efter. Hvis bådpladsen opsiges i lejeperioden foretages der ikke tilbagebetaling af leje.

Bådpladsen kan ikke overdrages til anden side eller udlånes til andre uden efter aftale med havneadministrationen.

Aftale om leje af bådpladser i Marstal og Ærøskøbing havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden/fartøjet.

Lystbåde og joller.

Fartøjer indtil 7 m. længde

kr. 1.740,00

Fartøjer over 7 m. LxB = m²

kr.    146,00 pr. m²

Tillægsprocent for bådpladslejere uden folkeregisteradresse på Ærø: +50% af taksten.

Vinterpladser (uden ud- og opsætning) for alle både, der står på havnenes arealer i vinterhalvåret.

Fartøjer indtil 7 m. længde

kr.    520,00

Fartøjer over 7 m. længde

kr. 1.040,00

Sommerpladser på havnenes arealer uden bådplads i sommerhalvåret.

Fartøjer indtil 7 m. længde

kr. 1.740,00

Fartøjer over 7 m. LxB = m²

kr.   156,00 pr. m²

Køb af el.

Tilslutningsafgift

 pris

1/10-31/03.

 

Tilslutningsafgift

 

1/4-31/10.                     

                            

Efter elmåler:

 

 

For leje af elstik pr. vinter

 

Åbne joller under 7 m

Lystbåde indtil 7 m

Lystbåde over 7 m

 

    3,00 kr.

 

 

100,00 kr.

 

    0,00 kr.

150,00 kr.

200,00 kr.

 

 

 

     

Ovenstående takster er inkl. moms.

V. Ordensregler for mindre fartøjer med fast plads i Marstal og Ærøskøbing havne

1. Definition:                                                                                    
Mindre fartøjer der benyttes til lystsejlads eller til fiskeri.

2. Anmeldelse:
Når en bådejer ønsker at leje en plads til en båd i Marstal eller Ærøskøbing havne skal ejeren anmelde dette til havnemyndigheden. Hvis bådejeren udskifter den anmeldte båd med en anden, skal dette straks oplyses til havnemyndigheden.

3. Afgivelse af oplysninger:                                       
Lystbådens ejer skal udfylde et registreringsskema og heri afgive alle de for anvisning af bådplads og for beregning af lejepriser m.v. nødvendige oplysninger.

4. Bådnavn og hjemsted:                                           
Båden/fartøjet skal være udstyret med navn og hjemhavn.

5. Anvisning af plads:                                                
Havnemyndigheden anviser en bådplads i Ærøskøbing eller i Marstal havne. Fartøjer kan kræves forhalet til en anden af havnemyndigheden anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift m.m. kræver det. For at kunne leje en bådplads i Marstal eller Ærøskøbing havne skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis lejeren ikke benytter den lejede plads til den registrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson opsiges lejeaftalen.

6. Ventelister:
Bådejere, der søger om en bådplads ved en bro eller et havneafsnit, hvor alle  pladser er optaget, vil blive optaget på en venteliste. Ledige pladser tildeles af havnemyndigheden til den på ventelisten højest placerede båd, som størrelses-mæssigt passer til den ledige bådplads.
 

7. Anvisning af plads i Fiskerihavnen i Marstal:
Erhverve- og fritidsfisker har fortrinsret til at ligge jollehavnen/fiskerihavnen i Marstal. Pladserne anvises og fordeles af havnemyndigheden.

8. Anvisning af plads i Teglrenden i Marstal:
Der kan ikke tildeles plads til planende både (lystbåde, der jvf. Søfartsstyrelsen       kræver speedbådskørekort til føreren) på de faste pladser i Teglrenden.
Pladserne anvises og fordeles af Ebbes Bådebyggeri & Sejlloft.

​9. Fri/optaget skilte:                                                                                        
Det udleverede rød/grønne fri/optaget skilt skal anbringes på broen til markering af, om pladsen er optaget eller fri. Det er yderst vigtigt, at vi i sæsonen kan byde vore gæstesejlere velkommen med ledige pladser overalt i havnene. Skiltet skal vendes til grønt, når pladsen forlades i et døgn eller mere. Den grønne markering skal påtegnes dato og tidspunkt for tilbagekomst. Hvis dato og tidspunkt for tilbagekomst ikke er påtegnet skiltet, kan pladslejeren ikke forlange gæstesejleren flyttet umiddelbart.

10. Årsmærkat:                                                                                                    
Det af havnemyndigheden udleverede/udsendte årsmærkat skal anbringes på båden på et sted, hvor det er synligt fra broen på den faste plads i havnen. Havnens årsmærkat viser, at båden ligger på den af havnemyndigheden anviste plads samt at pladslejen for sæsonen er betalt.                                                
Hvis en bådejer, ikke har påsat det udleverede årsmærkat som påkrævet, kan den pågældende bådejer blive indstillet til bortvisning fra havnen.

11. Aftale om vinterplads i vandet:                                              
Aftale om en anvist vinterplads i vandet vil ske for en tidsbegrænset periode fra den 16. november til den 31. marts.  Ved aftaleperiodens ophør skal lystbåden straks forhales til bådens faste sommerplads.

12. Aftale om vinter/sommerplads på land:                                    
Ansøgning om vinter- eller sommeropbevaring af båden/fartøjet på land på havnens arealer skal rettes til havnemyndigheden. Havnemyndigheden anviser en plads og opkræver pladsleje i henhold til havnenes takstblad.                                                   
Der må ikke anvendes varmeovne og varmeblæsere på vinterpladsen.
Af hensyn til brandfaren må der ikke opbevares gasflasker og lignende i både/fartøjer opstillet på land. 
Alle både, bådvogne, bådtrailere og stativer opstillet på land på havnenes arealer skal være tydeligt mærket med navn, bro og pladsnummer og telefonnummer. Både, bådvogne, bådtrailere og stativer, der ikke er mærket vil blive fjernet på ejerens ansvar og risiko.

13. Husk, når båden er sat i vandet:                                                          
Når båden er sat i vandet skal bådvogne, bådtrailere, stativer og andet udstyr straks fjernes eller henstilles på en af havnemyndigheden anvist plads.

14. Husk, når båden tages på land:                                                   
Når båden tages på land for vinteren skal alle fortøjninger og stræktove fjernes fra pladsen. Efterladt tovværk vil blive fjernet og bortskaffet.

15. Opsigelse:                                                                                            
Opsigelse af en lejet bådplads skal ske skriftligt til havnemyndigheden og inden den 1. april. 
Hvis bådpladsen opsiges i lejeperioden vil der ikke ske tilbagebetaling af delleje. Bådpladsen kan ikke overdrages til anden side eller udlånes til andre uden efter aftale med havnemyndigheden.                                                                                         Ved salg af båden kan bådejeren, efter aftale med havnemyndigheden, disponere over pladsen i resten af den indeværende sæson.

16. Beboelse:                                                                                                
Når en lystbåd ønskes benyttet som flydende bolig udenfor sejlsæsonen, skal bådens ejer anmelde dette til havnemyndigheden. Når en lystbåd benyttes som flydende bolig træder bestemmelserne i Ordensregler for lystbåde der benyttes som helårsbolig i kraft.

17. Forsikring:                                                                                           
Aftale om leje af en bådplads i Marstal og Ærøskøbing havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden/fartøjet. Ejeren skal løbende holde havnemyndigheden orienteret om fartøjets forsikringsforhold.

18. Tilsynspligt:                                                                                     
Lystbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med båden. Bådejeren skal sørge for, at båden altid er forsvarlig fortøjet og affenderet. Båden ligger på den anviste plads for ejerens ansvar.

19. Affaldshåntering:                                                                                 
Havnens brugere skal overholde de gældende regler for affaldshåndtering. Affald skal sorteres og anbringes i de afmærkede beholdere opstillet i havnens miljøstationer. Toiletvand og andet spildevand skal under ophold i havnen opsamles i tanke og ilandpumpes når nødvendigt. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevandsinstallationer skal holdes lukket.                                                                                              
Hvis der ikke findes spildevandstanke om bord skal bådens brugere benytte havnens toiletter i land.

20. Forsyning:                                                                                           
Levering af el og ferskvand sommer og vinter sker i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes.  

21. Betaling af leje, elforbrug m.v.:                                   
Lystbådens ejer skal betale de af kommunalbestyrelsen vedtagne afgifter og takster. Betaling af afgifter og takster påhviler lystbådens ejer.                                                
Bådpladslejen betales forud og er gældende fra den 1. april til den 31. marts det efterfølgende år.                                                                                
For bådpladslejere uden folkeregisteradresse på Ærø tilægges pladslejen 50%. 
Bådejere, der ikke betaler pladsleje m.v. rettidigt, mister retten til bådpladsen. Efter udsendelse af to skriftlige rykkere kan båden fjernes/flyttes for ejerens regning og risiko. Pladslejere i restance kan ikke anvises en bådplads i havnene.

22. Hjemmehørende erhvervsfiskere:                      
Fartøjer tilhørende fiskere, der er registreret som erhvervsfiskere ved Fiskerikontrollen og som benyttes til fiskeri, har ikke fast plads i havnene og ejerne skal ikke betale normal pladslejeafgift for bådpladsen. Ejere af fiskefartøjer betaler vareafgift i henhold til havnenes takstblad. Hvis den betalte vareafgift ikke kan dække den beregnede pris for en bådplads til det pågældende fartøj, skal ejeren betale forskelsbeløbet til havnen.

23. Gæstesejlerbetaling i nabohavnene:                                                                           
Fartøjer, der er hjemmehørende i Marstal eller Ærøskøbing havne og som er monteret med et gyldigt Havne-årsmærke, kan ligge gratis i nabohavnen (Marstal eller Ærøskøbing) i op til tre døgn.
Fartøjer, der er hjemmehørende i Marstal eller Ærøskøbing havne og som er monteret med et gyldigt Havne-årsmærke kan i perioden fra den 1. april til den 31. oktober ligge gratis i op til et døgn i Søby Havn. I perioden fra den 1. november til den 31. marts kan fartøjerne ligge gratis i op til tre døgn.
Fartøjer, der er hjemmehørende i Søby Havn og som er monteret med et gyldigt Havne-årsmærke kan i perioden fra den 1. april til den 31. oktober ligge gratis i op til et døgn i Marstal eller Ærøskøbing havne I perioden fra den 1. november til den 31. marts kan Søby-fartøjerne  ligge gratis i Marstal og Ærøskøbing havne i op til tre døgn.

24. Overtrædelse af havnenes ordensreglement:                                  
Overtrædelse af havnenes ordensreglement kan medføre bortvisning.

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.