I Marstal og Ærøskøbing havne er der mulighed for at oplægge skibe eller at få en plads til flydende bolig.

Oplæggerafgift for midlertidigt oplagte skibe

Oplæggerafgift pr. måned:

kr. 9,60 pr. BT.

Dog minimum:

kr. 732,25

El:

kr. 3,00

Såfremt der ikke foreligger et gyldigt målerbrev med BT-angivelse, betales efter havnefogedens skøn, evt. vurderet ud fra BRT målerbrev.

 

Oplæggerafgift for flydende boliger og husbåde

Største længde x største bredde

kr. 131,00 pr. m2

Minimumspris pr. år

kr. 24.707,00

El:

kr. 2,40 pr. kwh

Vand (uden vandafledningsafg.)

Vand (med vandafledningsafg.)

kr. 44,50 pr. m³

kr. 93,50 pr. m³

 

Ovenstående takster er ekskl. moms

 

 

Ordensregler for husbåde

 

 1. Definition:                                                                                          
  Flydende indretning bygget med henblik på at blive anvendt som stationær flydende bolig, erhvervsvirksomhed eller lignende.
 2. Anmeldelse:                                                                                       
  Før en husbåd ankommer til havnen for oplægning skal husbådens ejer anmelde dette til havnemyndigheden.
 3. Søfartsstyrelsens krav:                                              
  Søfartsstyrelsens tilladelse til helt eller delvis at undlade at afholde de af styrelsen foreskrevne syn skal fremvises og udleveres i kopi til havnemyndigheden. Den oplagte husbåd skal gennemføre bundsyn med højst 5 års mellemrum.
 4. Afgivelse af oplysninger:                                            
  Husbådens ejer skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger. Når havnemyndighederne forlanger det, skal husbådens ejer fremvise husbådens officielle papirer og give alle relevante oplysninger om husbåden og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at husbådens papirer eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under husbådens ophold i havnen.
 5. Anvisning af plads:                                                               
  Husbåde, der ønskes oplagt kan anvises en plads i Vestre Bådehavn i Ærøskøbing og i Marstal Lystbådehavn, hvis havnemyndighederne skønner, at husbåden opfylder kravene og at oplægningen kan ske på en dertil indrettet plads.                                                           
  Oplagte husbåde kan kræves forhalet til en anden af havnemyndighederne anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift kræver det. En sådan forhaling sker for ejers regning og risiko.
 6. Aftale om oplægning:                                                                 
  Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør skal husbåden straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at den oplagte husbåd ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.
 7. Beboelse:                                                                                          
  En husbåd må kun benyttes som flydende bolig med havnemyndighedens og Søfartsstyrelsens tilladelse.
 8. Forsikring:                                                                                      
  Husbåden skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret, herunder for fjernelse af vrag.
 9. Tilsynspligt:                                                     
  Husbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med den oplagte husbåd. Hvis husbåden efterlades ubemandet i længere tid skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.
 10. Affaldshåntering:                                                  
  Husbåde skal overholde havnens regler for affaldshåndtering.  
  Husbåden skal være udstyret med tanke til opbevaring af ferskvand, olie, toiletvand og spildolie. Toiletvand/spildevand skal opsamles i husbådens tanke og ilandpumpes når nødvendigt for ejerens regning. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevand skal lukkes og plomberes. Dokumentation for ilandpumpet spildevand skal afleveres til havnemyndigheden hvert kvartal.
 11. Forsyning:
  Levering af el og ferskvand sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes.
 12. Ordensreglement:                                                                              
  Oplagte husbåde skal følge Marstal og Ærøskøbing havnes ordensreglement. Overtrædelse af havnenes ordensreglement kan medføre bortvisning.
 13. Betaling.
  Husbåden anses for oplagt i havnen fra ankomstdagen.
  Afgift for husbåde betales månedsvis forud.                                       
  Før afsejling skal alle skyldige beløb være betalt til havnemyndighederne.

Ordensregler for flydende boliger

 1. Definition:                                                           
  Et tidligere erhvervsfartøj uden fartshjemmel, men udstyret med eget fremdrivningsmiddel.
 2. Anmeldelse:                                                                                      
  Før et tidligere erhvervsfartøj ankommer til havnen for oplægning skal skibets ejer anmelde dette til havnemyndigheden. Anmeldelse skal ske i overensstemmelse med Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne § 1.
 3. Søfartsstyrelsens krav:                                              
  Søfartsstyrelsens tilladelse til helt eller delvis at undlade at afholde de af styrelsen foreskrevne syn skal fremvises og udleveres i kopi til havnemyndigheden.
  Det oplagte fartøj skal gennemføre bundsyn med højst 5 års mellemrum.
 4. Afgivelse af oplysninger:                                                         
  Skibets ejer skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger. Når havnemyndighederne forlanger det, skal skibets ejer fremvise skibets officielle papirer og give alle relevante oplysninger om skibet og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og eventuelle certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen.
 5. Anvisning af plads:                                                           
  Tidligere erhvervsfartøjer, der ønskes oplagt i Marstal og Ærøskøbing havne, kan anvises en plads, hvis havnemyndighederne skønner, at det oplagte skib opfylder kravene og at oplægningen ikke vil være til gene for havnens øvrige drift.
 6. Aftale om oplægning:                                                                         
  Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør skal skibet straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.
 7. Beboelse:                                                                                    
  Et oplagt skib må kun benyttes som flydende bolig med havnemyndighedens tilladelse.
 8. Forsikring:                                                                             
  Skibet/fartøjet skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret, herunder for fjernelse af vrag.
 9. Tilsynspligt:                                                                
  Skibets ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med det oplagte fartøj. Hvis fartøjet efterlades ubemandet skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.
 10. Affaldshåntering:                                                                                 Oplagte skibe skal overholde havnens regler for affaldshåndtering. Skibet skal være udstyret med tanke til opbevaring af ferskvand, olie, toiletvand og spildolie Toiletvand/spildevand skal opsamles i skibets tanke og ilandpumpes når nødvendigt for ejerens regning. Søventiler til toilet- og spildevand skal lukkes og plomberes. Dokumentation for ilandpumpet spildevand skal afleveres til havnemyndigheden hvert kvartal.
 11. Forsyning:                                                                                         
  Levering af el og ferskvand sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes.
 12. Ordensreglement:                                                                                Oplagte skibe skal følge Marstal og Ærøskøbing havnes ordensreglement. Overtrædelse af havnenes ordensreglement kan medføre bortvisning.
 13. Betaling af oplæggerafgift, elforbrug m.v.:                              
  Oplagte skibe skal betale de af kommunalbestyrelsen vedtagne afgifter og takster. Betaling af afgifter og takster påhviler skibets ejer. Skibet anses for oplagt i havnen fra ankomstdagen. Oplæggerafgift betales månedsvis forud.                                                                           
  Før afsejling skal alle skyldige beløb være betalt til havnemyndighederne.

Ordensregler for midlertidig oplagte erhvervsskibe

 1. Definition:
  Et erhvervsskib/fartøj der midlertidigt er taget ud af drift, men udstyret med fuld gyldige certifikater og fartshjemmel.
 2. Anmeldelse:                                                                         
  Før et skib ankommer til havnen skal skibets fører, mægler eller agent anmelde dette til havnemyndigheden. Anmeldelsen skal ske i overensstemmelse med Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne § 1.
 3. Afgivelse af oplysninger:                                                        
  Skibets fører, mægler eller agent skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger.                           
  Når havnemyndighederne forlanger det, skal skibets fører, mægler eller agent fremvise skibets officielle papirer og give relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen.
 4. Anvisning af plads:                                                            
  Skibe, der ønskes oplagt i Marstal og Ærøskøbing havne, kan anvises en plads, hvis havnemyndighederne skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift.                                         
  Oplagte skibe kan kræves forhalet til en anden af havnemyndighederne anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift kræver det. En sådan forhaling sker for ejers regning og risiko.
 5. Aftale om oplægning:                                                                 
  Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør skal skibet straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.
 6. Forsikring:                                                                                         
  Skibet/fartøjet skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret.
 7. Tilsynspligt:                                                                                  
  Skibets ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med det oplagte fartøj. Hvis fartøjet efterlades ubemandet skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.
 8. Affaldshåntering:                                                                 
  Oplagte skibe skal overholde havnens regler for affaldshåndtering.
 9. Forsyning:                                                                                        
  Levering af el og ferskvand kan ske, når det er fysisk muligt. Levering sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med hård frost kan ikke påregnes.
 10. Ordensreglement:                                                               
  Oplagte skibe skal følge Marstal og Ærøskøbing havnes ordensreglement. Overtrædelse af havnenes ordensreglement kan medføre bortvisning.
 11. Betaling af oplæggerafgift, elforbrug m.v.:                            
  Oplagte skibe skal betale de af kommunalbestyrelsen vedtagne afgifter og takster. Betaling af afgifter og takster påhviler skibets ejer. Skibet anses for oplagt i havnen fra ankomstdagen. Oplæggerafgift betales månedsvis forud. 
  Før afsejling skal alle skyldige beløb være betalt til havnemyndighederne.

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.