I. Ordensregler for midlertidig oplagte erhvervsskibe

Oplagte skibe skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglement kan medføre bortvisning.

 

 1. Definition:
  Et erhvervsskib/fartøj der midlertidigt er taget ud af drift, men udstyret med fuldt gyldige certifikater og fartshjemmel.

 2. Anmeldelse:
  Før et skib ankommer til havnen skal skibets fører, mægler eller agent anmelde dette til havnemyndigheden. Anmeldelsen skal ske i overensstemmelse med Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne § 1.
   
 3. Afgivelse af oplysninger:
  Skibets fører, mægler eller agent skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger. Når havnemyndighederne forlanger det, skal skibets fører, mægler eller agent fremvise skibets officielle papirer og give relevante oplysninger om skib, ladning og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen.
   
 4. Anvisning af plads:
  Skibe, der ønskes oplagt i Ærø Kommunale Havne, kan anvises en plads, hvis havnemyndighederne skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift. Oplagte skibe kan kræves forhalet til en anden af havnemyndighederne anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift kræver det. En sådan forhaling sker for ejers regning og risiko.
   
 5. Aftale om oplægning:
  Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør skal skibet straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.
   
 6. Forsikring:
  Skibet/fartøjet skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret.
   
 7. Tilsynspligt:
  Skibets ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med det oplagte fartøj. Hvis fartøjet efterlades ubemandet skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.
   
 8. Affaldshåndtering:
  Oplagte skibe skal overholde havnens regler for affaldshåndtering.
   
 9. Forsyning:
  Levering af el og ferskvand kan ske, når det er fysisk muligt. Levering sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med hård frost kan ikke påregnes.
   
 10. Parkering:
  Der henvises til de kommunale parkeringspladser, og anviste parkeringspladser på havnene.

 

II. Ordensregler for flydende boliger

Flydende boliger skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.


Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning.

 

 1. Definition:
  Et tidligere erhvervsskib/-fartøj uden fartshjemmel, men udstyret med eget fremdrivningsmiddel. Fartøjet anvendes eller ønskes anvendt til beboelse.
   
 2. Anmeldelse:
  Før et skib ankommer til havnen for oplægning skal skibets ejer anmelde dette til havnemyndigheden. Anmeldelse skal ske i overensstemmelse med Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne § 1.
   
 3. Søfartsstyrelsens krav:
  Søfartsstyrelsens tilladelse til helt eller delvis at undlade at afholde de af styrelsen foreskrevne syn skal fremvises og udleveres i kopi til havnemyndigheden.

  Det oplagte fartøj skal gennemføre bundsyn med højst 5 års mellemrum.
   
 4. Afgivelse af oplysninger:
  Skibets ejer skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger. Når havnemyndighederne forlanger det, skal skibets ejer fremvise skibets officielle papirer og give alle relevante oplysninger om skibet og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at skibets papirer og eventuelle certifikater eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under skibets ophold i havnen.
   
 5. Anvisning af plads:
  Et tidligere erhvervsskib/-fartøj, der ønskes oplagt i Ærø Kommunale Havne, kan anvises en plads, hvis havnemyndighederne skønner, at det oplagte skib opfylder kravene, og at oplægningen ikke vil være til gene for havnens øvrige drift.
   
 6. Aftale om oplægning:
  Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør, skal skibet straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at det oplagte skib ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.
   
 7. Beboelse:
  Et oplagt skib må kun benyttes som flydende bolig med havnemyndighedens tilladelse.
   
 8. Forsikring:
  Skibet/fartøjet skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret, herunder for fjernelse af vrag.
   
 9. Tilsynspligt:
  Skibets ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med det oplagte fartøj. Hvis fartøjet efterlades ubemandet skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.
   
 10. Affaldshåndtering:
  Oplagte skibe skal overholde havnens regler for affaldshåndtering. Skibet skal være udstyret med tanke til opbevaring af ferskvand, olie, toiletvand og spildolie Toiletvand/spildevand skal opsamles i skibets tanke og ilandpumpes når nødvendigt for ejerens regning. Søventiler til toilet- og spildevand skal lukkes og plomberes. Dokumentation for ilandpumpet spildevand skal afleveres til havnemyndigheden hvert kvartal.
   
 11. Forsyning:
  Levering af el og ferskvand sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr, kan ikke påregnes.
   
 12. Parkering:
  Der henvises til de kommunale parkeringspladser, og anviste parkeringspladser på havnene.
                                

III. Ordensregler for husbåde

Husbåde skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af havnenes ordensreglement kan medføre bortvisning.

 

 1. Definition:
  Flydende indretning bygget med henblik på at blive anvendt som stationær flydende bolig, erhvervsvirksomhed eller lignende.
   
 2. Anmeldelse:
  Før en husbåd ankommer til havnen for oplægning skal husbådens ejer anmelde dette til havnemyndigheden.
   
 3. Søfartsstyrelsens krav:
  Søfartsstyrelsens tilladelse til helt eller delvis at undlade at afholde de af styrelsen foreskrevne syn skal fremvises og udleveres i kopi til havnemyndigheden. Den oplagte husbåd skal gennemføre bundsyn med højst 5 års mellemrum.
   
 4. Afgivelse af oplysninger:
  Husbådens ejer skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger. Når havnemyndighederne forlanger det, skal husbådens ejer fremvise husbådens officielle papirer, og give alle relevante oplysninger om husbåden og ejerforhold. Havnemyndigheden kan forlange, at husbådens papirer eller en del af disse deponeres hos havnemyndigheden under husbådens ophold i havnen.
   
 5. Anvisning af plads:
  Husbåde, der ønskes oplagt kan anvises en plads i Ærø Kommunale Havne, hvis havnemyndighederne skønner, at husbåden opfylder kravene og at oplægningen kan ske på en dertil indrettet plads  Oplagte husbåde kan kræves forhalet til en anden af havnemyndighederne anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift kræver det. En sådan forhaling sker for ejers regning og risiko.
   
 6. Aftale om oplægning:
  Aftale om oplægning vil ske for en tidsbegrænset periode. Ved aftaleperiodens ophør, skal husbåden straks forlade havnen. Hvis havnemyndigheden skønner, at den oplagte husbåd ikke vil være til gene for havnens øvrige drift, kan der indgås en ny aftale om oplægning.
   
 7. Beboelse:
  En husbåd må kun benyttes som flydende bolig med havnemyndighedens og Søfartsstyrelsens tilladelse.
   
 8. Forsikring:
  Husbåden skal under opholdet i havnen være behørigt forsikret, herunder for fjernelse af vrag.
   
 9. Tilsynspligt:
  Husbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med den oplagte husbåd. Hvis husbåden efterlades ubemandet i længere tid skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.
   
 10. Affaldshåndtering:
  Husbåde skal overholde havnens regler for affaldshåndtering. Husbåden skal være udstyret med tanke til opbevaring af ferskvand, olie, toiletvand og spildolie. Toiletvand/spildevand skal opsamles i husbådens tanke og ilandpumpes når nødvendigt for ejerens regning. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevand skal lukkes og plomberes. Dokumentation for ilandpumpet spildevand skal afleveres til havnemyndigheden hvert kvartal.
   
 11. Forsyning:
  Levering af el og ferskvand sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes.
   
 12. Parkering:
  Der henvises til de kommunale parkeringspladser, og anviste parkeringspladser på havnene.                                                                                                     

 

IV. Ordensregler for lystbåde, der benyttes som helårsbolig

Lystbåde, der benyttes som helårsbolig, skal følge

Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning.

 

 

 1. Definition:
  Et lystfartøj, der udenfor sejlsæsonen (16. november – 31. marts) benyttes som flydende bolig.
   
 2. Anmeldelse:
  Når en lystbåd ønskes benyttet som flydende bolig udenfor sejlsæsonen skal bådens ejer anmelde dette til havnemyndigheden.
   
 3. Afgivelse af oplysninger:
  Lystbådens ejer skal afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger.
   
 4. Anvisning af plads:
  Lystbåde, der ønskes benyttet som flydende bolig udenfor sejlsæsonen kan anvises en plads i Ærø Kommunale Havne, på en dertil indrettet vinterplads. Lystbåde kan kræves forhalet til en anden af havnemyndighederne anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift kræver det. En sådan forhaling sker for ejers regning og risiko.
   
 5. Aftale om vinterplads i vandet:
  Aftale om en vinterplads i vandet vil ske for en tidsbegrænset periode fra den 16. november til den 31. marts. Ved aftaleperiodens ophør skal lystbåden straks forhales til bådens eventuelle sommerplads.
   
 6. Beboelse:
  En lystbåd må kun benyttes som flydende bolig udenfor sejlsæsonen med havnemyndighedens tilladelse.
   
 7. Forsikring:
  Lystbåden skal under opholdet i havnen være behørigt helårsforsikret. (Ansvar og Kasko).
   
 8. Tilsynspligt:
  Lystbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med båden. Hvis lystbåden efterlades ubemandet i længere tid skal ejeren udpege en eller flere vagtmænd, som havnemyndighederne kan kontakte døgnet rundt.
   
 9. Affaldshåndtering:
  Lystbåde skal overholde havnens regler for affaldshåndtering. Lystbåden skal være udstyret med tanke til opbevaring af ferskvand, olie, toiletvand og spildolie. Toiletvand/spildevand skal opsamles i husbådens tanke og ilandpumpes når nødvendigt for ejerens regning. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevand skal lukkes og plomberes. Dokumentation for ilandpumpet spildevand skal afleveres til havnemyndigheden hvert kvartal. 
    
 10. Forsyning:
  Levering af el og ferskvand sker efter måler og i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr, kan ikke påregnes.
   
 11. Parkering:
  Der henvises til de kommunale parkeringspladser, og anviste parkeringspladser på havnene.

 

V. Ordensregler for mindre fartøjer med fast plads i Ærø Kommunale Havne

Mindre fartøjer med fast bådeplads i Ærø Kommunale Havne, skal følge Ærø Kommunale Havnes ordensreglement.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning.

 

 1. Definition
  Mindre fartøj der benyttes til lystsejlads eller til fiskeri.
   
 2. Anmeldelse:
  Når en bådejer ønsker at leje en plads til en båd i Marstal eller Ærøskøbing havne skal ejeren anmelde dette til havnemyndigheden. Hvis bådejeren udskifter den anmeldte båd med en anden, skal dette straks oplyses til havnemyndigheden.
   
 3. Afgivelse af oplysninger:
  Lystbådens ejer skal udfylde et registreringsskema og heri afgive alle de for anvisning af bådplads og for beregning af lejepriser m.v. nødvendige oplysninger.
   
 4. Bådnavn og hjemsted:
  Båden/fartøjet skal være udstyret med navn og hjemhavn.
   
 5. Anvisning af plads:
  Havnemyndigheden anviser en bådplads i Ærøskøbing eller i Marstal havne  Fartøjer kan kræves forhalet til en anden af havnemyndigheden anvist plads, hvis hensynet til havnens øvrige drift m.m. kræver det. For at kunne leje en bådplads i Marstal eller Ærøskøbing havne skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis lejeren ikke benytter den lejede plads til den registrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson, opsiges lejeaftalen.
   
 6. Ventelister:
  Bådejere, der søger om en bådplads ved en bro eller et havneafsnit, hvor alle pladser er optaget, vil blive optaget på en venteliste. Ledige pladser tildeles af havnemyndigheden til den på ventelisten højest placerede båd, som størrelses-mæssigt passer til den ledige bådplads.
   
 7. Anvisning af plads i Fiskerihavnen i Marstal:
  Erhverve- og fritidsfisker har fortrinsret til at ligge i jollehavnen/fiskerihavnen i Marstal. Pladserne anvises og fordeles af havnemyndigheden.
   
 8. Anvisning af plads i Teglrenden i Marstal:
  Der kan ikke tildeles plads til planende både (lystbåde, der jvf. Søfartsstyrelsen kræver speedbådskørekort til føreren) på de faste pladser i Teglrenden.
  Pladserne anvises og fordeles af Ebbes Bådebyggeri & Sejlloft.
   
 9. Fri/optaget skilte:
  Det udleverede rød/grønne fri/optaget skilt skal anbringes på broen til markering af, om pladsen er optaget eller fri. Det er yderst vigtigt, at vi i sæsonen kan byde vore gæstesejlere velkommen med ledige pladser overalt i havnene. Skiltet skal vendes til grønt, når pladsen forlades i et døgn eller mere. Den grønne markering skal påtegnes dato og tidspunkt for tilbagekomst. Hvis dato og tidspunkt for tilbagekomst ikke er påtegnet skiltet, kan pladslejeren ikke forlange gæstesejleren flyttet umiddelbart.
   
 10. Årsmærkat:
  Det af havnemyndigheden udleverede årsmærkat skal anbringes på båden på et sted, hvor det er synligt fra broen på den faste plads i havnen. Havnens årsmærkat viser, at båden ligger på den af havnemyndigheden anviste plads samt at pladslejen for sæsonen er betalt. Hvis en bådejer, ikke har påsat det udleverede årsmærkat som påkrævet, kan den pågældende bådejer blive indstillet til bortvisning fra havnen.
   
 11. Aftale om vinterplads i vandet:
  Aftale om en anvist vinterplads i vandet vil ske for en tidsbegrænset periode fra den 16. november til den 31. marts.  Ved aftaleperiodens ophør skal lystbåden straks forhales til bådens faste sommerplads.
   
 12. Aftale om vinter-/sommerplads på land:
  Ansøgning om vinter- eller sommeropbevaring af båden/fartøjet på land på havnens arealer skal rettes til havnemyndigheden. Havnemyndigheden anviser en plads, og opkræver pladsleje i henhold til havnenes takstblad. Der må ikke anvendes varmeovne og varmeblæsere på vinterpladsen.  Af hensyn til brandfaren må der ikke opbevares gasflasker og lignende i både/fartøjer opstillet på land. Alle både, bådvogne, bådtrailere og stativer opstillet på land på havnenes arealer skal være tydeligt mærket med navn, bro og pladsnummer og telefonnummer. Både, bådvogne, bådtrailere og stativer, der ikke er mærket vil blive fjernet på ejerens ansvar og risiko.
   
 13. Når båden er sat i vandet:
  Når båden er sat i vandet skal bådvogne, bådtrailere, stativer og andet udstyr straks fjernes eller henstilles på en af havnemyndigheden anvist plads.
   
 14. Når båden tages på land:
  Når båden tages på land for vinteren skal alle fortøjninger og stræktove fjernes fra pladsen. Efterladt tovværk vil blive fjernet og bortskaffet.
   
 15. Opsigelse:
  Ved salg af båden kan bådejeren, efter aftale med havnemyndigheden, disponere over pladsen i resten af den indeværende sæson.
   
 16. Forsikring:
  Aftale om leje af en bådplads i Ærø Kommunale Havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden/fartøjet. Ejeren skal løbende holde havnemyndigheden orienteret om fartøjets forsikringsforhold.
   
 17. Tilsynspligt:
  Lystbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med båden. Bådejeren skal sørge for, at båden altid er forsvarlig fortøjet og affenderet. Båden ligger på den anviste plads for ejerens ansvar.
   
 18. Affaldshåndtering:
  Havnens brugere skal overholde de gældende regler for affaldshåndtering. Affald skal sorteres og anbringes i de afmærkede beholdere opstillet i havnens miljøstationer. Toiletvand og andet spildevand skal under ophold i havnen opsamles i tanke og ilandpumpes når nødvendigt. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevandsinstallationer skal holdes lukket. Hvis der ikke findes spildevandstanke om bord skal bådens brugere benytte havnens toiletter i land.
   
 19. Forsyning:
  Levering af el og ferskvand sommer og vinter sker i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes.